Zeszyt 3 (649) – tom 168 – Miłosierdzie Boże źródłem chrześcijańskiej caritas

maj – czerwiec 2017

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Marek Szynkowski, ks. Jerzy Pałucki

 • Ks. Mateusz Batóg – Obraz Chrystusa-Samarytanina na podstawie dzieł Orygenesa: Homilii 34. o Ewangelii św. Łukasza oraz Komentarza do 8. rozdziału Ewangelii według świętego Jana
 • Ks. Pavel Eismant – Chrześcijańskie miłosierdzie w dziełach i posłudze biskupiej Cypriana z Kartaginy
 • Bp Piotr Turzyński – Uczynki miłosierdzia u Ojców pustyni
 • Ks. Piotr Nojek – Ludzki wymiar miłosierdzia w przepowiadaniu św. Jana Chryzostoma na podstawie Homilii na Ewangelię według św. Mateusza
 • Ks. Marek Szynkowski – Chrystusowa nauka o miłosierdziu w ujęciu Hieronima ze Strydonu w Komentarzu do Ewangelii według św. Mateusza
 • Tomasz Wróbel – Koncepcja miłosierdzia na podstawie Państwa Bożego św. Augustyna
 • Ks. Jerzy Pałucki – Miłosierdzie Boże źródłem nadziei świata na podstawie listów Paulina z Noli
 • Jacek Romanek OFMCap – Pojęcie jałmużny w rozumieniu św. Cezarego z  Arles na podstawie jego Kazań do ludu

Studia i refleksje

 • Andriy Yastremskyy – Wzrastanie w miłości małżeńskiej w świetle adhortacji apostolskiej papieża Franciszka Amoris laetitia
 • Ks. Kazimierz Rulka – Organizacja i działalność włocławskiej Księgarni Powszechnej i Drukarni Diecezjalnej w latach 1906–1939

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • Ks. Julian Głowacki – Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Encyklika Centesimus annus po 25 latach”, Lublin, 7 grudnia 2016 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Kobiety w Szkole Lwowsko-Warszawskiej, red. D. Łukasiewicz, R. Mordarski, Bydgoszcz 2016 – ks. Rafał Szprync
 • Leonard Fic, Zbawienie w buddyzmie, Lublin 2016 – Paweł Szuppe
 • Imelda Chłodna-Błach, Od paidéi do kultury wysokiej. Filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę, Lublin 2016 – ks. Rafał Szprync
 • Andrzej F. Dziuba, Perspektywy i wyzwania chrześcijaństwa, Pelplin 2014 – o. Regis Norbert Barwig
 • Stanisław Jankowski, „Co Bóg złączył…”. Geneza i znaczenie klauzul Mateuszowych. Studium egzegetyczno-historyczne, Warszawa 2015 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Marian Surdacki, Opieka społeczna w Polsce do końca XVIII wieku, Lublin 2015 – ks. Edward Walewander
 • Paweł Szuppe, Nowe ruchy religijne z perspektywy teologiczno-duszpasterskiej Kościoła katolickiego, Lublin 2017 – ks. Leonard Fic
 • Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego, red. s. M. Loyola Opiela, Lublin 2016 – Eugeniusz Sakowicz
Skip to content