Informacje dla autorów

Informacje ogólne i wymagania tekstowe

 • Redakcja „Ateneum Kapłańskiego” przyjmuje materiały w formie artykułu, recenzji lub sprawozdania, które nie były nigdzie publikowane. Decyzja o publikacji danego materiału i kolejności drukowania należy do redaktorów-recenzentów.
 • Artykuły nie powinny przekraczać 15 stron formatu A4 wraz z przypisami – czcionka Times New Roman CE, 12 punktów, odstęp 1,5 wiersza (30 wierszy na stronie), czyli ok. 30 tys. znaków. Tekst musi zawierać następujące załączniki: notę biograficzną zawierającą imię i nazwisko, stopień lub tytuł naukowy, stanowisko i miejsce pracy; na końcu tekstu zestawienie wykorzystanej literatury (bibliografia), w której należy uwzględnić tylko pozycje cytowane w przypisach w układzie alfabetycznym, podzielonej na źródła i opracowania; poza tym w języku polskim i angielskim: streszczenie (ok. 10 wierszy), tytuł oraz słowa kluczowe (nie więcej niż 10). Sprawozdania oraz recenzje nie powinny przekraczać 3 stron formatu A4.
 • Redakcja zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w tytułach oraz w nocie o autorze. W tekście nie należy stosować wyróżnień (czcionka pogrubiona, podkreślenie, spacjowanie itp.) z wyjątkiem kursywy stosowanej w przypadku cytowania tytułów oraz wyrażeń obcojęzycznych. Cytaty należy pisać czcionką prostą, w cudzysłowie. Informujemy także, że przysyłane artykuły o różnej tematyce Redakcja zamieszcza w dziale „Studia i refleksje”.
 • Redakcja wypłaca honorarium autorskie jedynie za materiały zamówione.
 • Termin oczekiwania na druk artykułu wynosi około jednego roku.
 • Redakcja przyjmuje materiały w formie elektronicznej (w programie Word) drogą mailową na adres: ateneum.kaplanskie@gmail.com.
 • Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych.

Sposób cytowania

Odwołania do literatury powinny znajdować się w przypisach dolnych sporządzonych metodą przecinkową. Przy pierwszym odwołaniu się do danej publikacji stosować cały zapis bibliograficzny. W następnych cytowaniach tej samej publikacji należy zastosować zapis skrócony.

Sposób cytowania najczęściej stosowanych rodzajów publikacji:

 • publikacje samoistne: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy;
 • artykuł w dziele zbiorowym: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, znak: „w:”, tytuł dzieła zbiorowego kursywą, skrót: „red.”, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, zakres stronicowy;
 • artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, czasopismo w cudzysłowie, rocznik, rok wydania w nawiasie, zeszyt lub numer, zakres stronicowy;
 • materiały internetowe: inicjał imienia, nazwisko, tytuł kursywą, link do strony internetowej, data dostępu;
 • w zapisie skróconym stosować następujące formy: tamże, tenże, taż.
 • przy kolejnym cytowaniu tej samej publikacji zawsze podajemy: nazwisko autora [z wyjątkiem przypadku, gdy występują różni autorzy o tym samym nazwisku – wtedy podaje się również inicjały imion], początek tytułu [kursywą, bez wielokropka], strony. Nie używamy: dz. cyt., art. cyt. itp.
 • mimo, że nazwiska autorów w przypisach są spacjowane, nie wprowadzamy spacjowania, wprowadza to osoba łamiąca tekst.
 • teksty greckie i w językach orientalnych podajemy w transkrypcji naukowej; o ile to tylko możliwe nie należy stosować czcionek rosyjskich, greckich, hebrajskich itp.

Procedura recenzowania artykułów naukowych

 • Procedura recenzowania artykułów w jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 • Autorzy przysyłając pracę do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na proces recenzji.
 • Nadesłane publikacje są poddane ocenie w pierwszej kolejności przez Redakcję.
 • Następnie publikacje są recenzowane przez dwóch rzetelnych recenzentów, którzy nie są członkami Redakcji pisma i posiadają co najmniej stopień doktora.
 • Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej placówki, z której pochodzą Autorzy oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów.
 • Prace recenzowane są poufnie i anonimowo.
 • Pracy nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący ją na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 • Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat pracy przed jej publikacją.
 • Recenzent przekazuje sporządzoną recenzję w formie papierowej z odręcznym podpisem, która przechowywana jest w Redakcji przez okres 5 lat.
 • Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Redaktor Naczelny na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 • Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
Skip to content