Zeszyt 1 (629) Tom 162 – WIARA WCZORAJ I DZIŚ

STYCZEŃ – LUTY 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – ks. Jacek Kędzierski
 • KS. JACEK STEFAŃSKI – Pielgrzymka wiary. Biblijne spojrzenie na św. Józefa i Mędrców ze Wschodu
 • BAZYLI DEGÓRSKI OSPPE – Święty Pachomiusz i najstarsze reguły monastyczne
 • JAKUB HOLNICKI-SZULC – Kryzys wiary a radykalizm chrześcijański
 • KS. MAREK KLUZ – Eklezjalny i eklezjotwórczy wymiar sakramentów uzdrowienia
 • KS. STANISŁAW KOWALCZYK – Antropologia personalistyczna podstawą etyki społeczno-ekonomicznej w ujęciu Jana Pawła II i Benedykta XVI
 • SŁAWOMIR ZATWARDNICKI – Metoda historyczno-krytyczna a hermeneutyka wiary. Propozycja syntezy w ujęciu Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. JANUSZ WILK – Wartości figuralne metafor w Pawłowym Liście do Filipian (3, 2)
 • KS. CZESŁAW GALEK – Znaczenie Kościoła katolickiego i religii dla odnowy duchowej narodu polskiego w twórczości Bolesława Prusa
 • KS. JACEK HADRYŚ – Obecność cierpienia w doświadczeniu duchowym Marii Szymanowskiej
 • KS. KRZYSZTOF GRACZYK – Niezdolność psychiczna do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095 KPK. Studium psychologiczno-prawne.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Zygmunt Zieliński, Benedykt XVI. Nauczyciel i pielgrzym, Warszawa 2013 – ks. Edward Walewander
 • Edward Walewander, Kazania i przemówienia. Wybór, t. 1, Lublin 2013 – ks. Stanisław Kowalczyk
 • Krystyna Ostrowska, Emocjonalny portret Polaków, Warszawa 2012 – Aleksandra Rutkowska
 • Janusz Mariański, Kościół katolicki w Polsce w przestrzeni życia publicznego. Studium socjologiczne, Toruń 2013 – Marek Marczewski
 • Henryk Stawniak, Inkardynacja w misji Kościoła w porządku prawnym Kościoła łacińskiego, Warszawa 2013 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Alojzy Szudrowicz, Kapituła kruszwicka. W tysiąclecie powołania biskupstwa w Kruszwicy, Bydgoszcz 2013 – ks. Łukasz Krucki
 • Maciej Radej, Istotne problemy kaznodziejskie, Kraków 2013 – ks. Tomasz Szałanda
 • Apokryfy Nowego Testamentu, red. M. Starowieyski, t. 1 (cz. 1–2): Ewangelie apokryficzne; t. 2: Listy i apokalipsy chrześcijańskie; t. 3 (cz. 1–2): Apostołowie; t. 4: Apokryfy syryjskie, Kraków 2002–2011 – ks. Tomasz Kaczmarek
 • Janusz Mariański, Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży maturalnej – stabilność i zmiana, Toruń 2012 – ks. Kazimierz Skoczylas
 • Stefan Wyszyński, Via Crucis. Szkice więzienne, Warszawa 2011 – bp Andrzej F. Dziuba
 • Rozwiązanie małżeństwa w prawie kanonicznym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej zorganizowanej na Wydziale Prawa kanonicznego UKSW w dniu 24 kwietnia 2013 roku, red. W. Kiwior, U. Nowicka, H. Stawniak, Gniezno 2013 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Józef Zabielski, Podstawy chrześcijańskiej moralności. Teologia moralna fundamentalna, Białystok 2013 – ks. Julian Głowacki
Skip to content