Zeszyt 1 (611) – tom 156 – Przebaczenie (I)

styczeń – luty 2011

Spis treści

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • Tomasz Korpysz – „Przebaczenie” – przyczynek do analizy lingwistycznej
 • Wojciech Maciej Stabryła – Przebaczenie w księdze Jonasza
 • Janusz Kręcidło MS – Jakiego przebaczenia uczy nas Jezus?
 • Ks. Waldemar Chrostowski – Przebaczenie w dialogu katolicko-żydowskim
 • Ks. Grzegorz Jaśkiewicz – Przebaczenie jako dar, łaska i miłosierdzie
 • Ks. Paweł Maciaszek – Przebaczenie w treściach Katechizmu Kościoła Katolickiego o sakramencie pokuty i pojednania
 • Marek Saj CSsR – Kara czy przebaczenie? – odpowiedź prawa kanonicznego
 • Szczepan T. Praśkiewicz OCD – Przebaczenie w praktyce kanonizacyjnej

Studia i refleksje

 • Ks. Jacek Hadryś – Rola sakramentu pokuty na drodze do zjednoczenia z Bogiem
 • Dariusz Adamczyk – Pochodzenie ludzkości popotopowej (na podstawie Rdz 10)
 • Ks. Henryk Sławiński – Słowo Boże przemienia życie tych, którzy przyjmują je z wiarą
 • Stanisław Głaz SJ – Rola rodziny w wychowaniu młodego człowieka do życia sakramentalnego
 • Ks. Marian Jan Rusecki – Historia terenem manifestacji i działalności Boga

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania i informacje

 • Ks. Henryk Sławiński – Sprawozdanie ze spotkania homiletów „arbeitsgemeinschaft für homiletik” (monachium, 27–30 września 20 0 r.)

Przegląd bibliograficzny

 • Mirosław P A T A L O N, Pedagogika ekumenizmu. Procesualność jako paradygmat interkonfesyjnej i interreligijnej hermeneutyki w ujęciu Johna B. Cobba, Jr., Gdańsk 2007 – Ks. Jerzy Bagrowicz
 • Markus Z I M M E R M A N N – A C K L I N, Bioethik in theologischer Perspektive. Grundlagen, Methoden, Bereiche, Freiburg – Wien 20 0 – Ks. Jerzy Machnacz
 • Janusz S Z U L I S T, Perspektywy ludzkiego rozwoju. Kluczowe zagadnienia encykliki „Caritas in veritate”, Pelplin 2009 – Ks. Jarosław Babiński
 • Religie świata – świat religii, t. –6, red. E. Sakowicz, K. Sakowicz, Lublin 2009–2010 – Aldona Maria Piwko
 • Sztuka bycia księdzem, red. J. Augustyn, Kraków 2010 – Marek Saj CSsR
 • Jan W a d o w s k i, Encyklika „Fides et ratio” a świat współczesny, Wrocław 20 0 – Jerzy Tupikowski CMF
 • A n z e l m o d ś w. A n d r z e j a C o r s i n i OCD (Maciej J. Gądek), Naśladujcie, co sprawujecie. Rekolekcje dla kapłanów, Łódź 2010 – ks. Włodzimierz Gałązka
Skip to content