Zeszyt 3 (610) – tom 155 – Zeszyt zbiorczy

listopad – grudzień 2010

Spis treści

 • Ks. Roman Walczak – Dyplomacja papieska. zarys zagadnienia w prawie kanonicznym i międzynarodowym
 • Ks. Janusz Bujak – Spór o interpretację Soboru Watykańskiego II
 • Ks. Norbert Pikuła – Rola ludzi starszych w społeczeństwie i w Kościele
 • Andrzej Sobieraj – Soteriologiczno-eschatologiczny wymiar radości

STUDIA I REFLEKSJE

 • Ks. Zbigniew Cieślak – Rada kapłańska organem doradczym biskupa diecezjalnego w zarządzaniu Kościołem partykularnym w reformie Soboru Watykańskiego II
 • Agnieszka Jóśko – Deklaracja w sprawie nauki o usprawiedliwieniu jako rezultat dialogów luterańsko-rzymskokatolickich
 • Dariusz Adamczyk – Błogosławieństwo ludzkości popotopowej (na podstawie Rdz 8, 20 – 9, 17)
 • Ks. Janusz Wilk – Uczta Mądrości (prz 9, 1–6) i biesiada Głupoty (prz 9, 13–18)
 • Ks. Adam Świeżyński – Między ideą a doświadczeniem dialogu w instytucjach kościelnych

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Janusz M A R I A Ń S K I, Emigracja z Kościoła. Religijność młodzieży polskiej w warunkach zmian społecznych, Lublin 2008 – Ks. Edward Walewander
 • 25-lecie promulgacji Kodeksu prawa kanonicznego. Obowiązywanie i stosowanie w Polsce, red. J. Krukowski, z. tracz, Łódź 2009 – Ks. Janusz Gręźlikowski
 • Christopher G R Z E L A K, The „Inclusive pluralism” of Jacques Dupuis. Its contribution to a Christian theology of religions, and its relevance to the South African interreligious context, pietermaritzburg – Lublin 2010 – Beata Kosiba
 • Eugeniusz N I E B E L S K I, Nieprzejednani wrogowie Rosji. Duchowieństwo lubelskie i podlaskie w powstaniu 1863 roku i na zesłaniu, Lublin 2008 – ks. Edward Walewander
 • Orzecznictwo rotalne w praktyce sądowej Kościoła. [materiały z ogólnopolskiego spotkania pracowników sądownictwa kościelnego w Gródku nad Dunajcem w dniach 15–16 czerwca 2009 roku], red. t. rozkrut, Tarnów 2010 – Ks. Zbigniew Cieślak
 • Krzysztof K O N E C K I, Rok liturgiczny i Kalendarz w reformie Soboru Watykańskiego II, Toruń 2010 – Ks. Jerzy Bagrowicz
 • Ignacy D e c, Siejba słowa, t. 19: Bądźmy uczniami Chrystusa, cz. 1, Świdnica 2010 – ks. Zdzisław Pawlak
 • Andrzej P A K U Ł A, Duchowość zakonna według Stanisława Papczyńskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Księży Marianów, Warszawa 2010 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Rodion E B B I G H A U S E N, Die Genealogie der europäischen Krisis in der Perspektive der Interpretationsphilosophie Friedrich Nietzsches und der transzendentalen Phänomenologie Edmund Husserls, Würzburg 2010 – Ks. Jerzy Machnacz
 • J. S k o c z y ń s k i, J. W o l e ń s k i, Historia filozofii polskiej, Kraków 2010 – Jerzy Tupikowski CMF
 • Józef Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 3, cz. 3: Czasy nowożytne 1887–1914, Warszawa 2009 – Jan Dąbrowski
 • Jan P R Z Y B Y Ł O W S K I, Funkcja wychowawcza w teorii i praktyce eklezjalnej, Warszawa 2010 – Ks. Jerzy Bagrowicz
Skip to content