Zeszyt 3 (667) – tom 174 – Muzyka sakralna

maj – czerwiec 2020

SPIS TREŚCI

 • Słowo wstępne biskupa pomocniczego archidiecezji warszawskiej Rafała Markowskiego
 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • ks. Robert Tyrała
  Czy Kościołowi dziś potrzebna jest jeszcze dobra muzyka?
 • Marek Saj CSsR
  Muzyka sakralna we współczesnych dokumentach kościelnych. Zarys problematyki
 • Łukasz Bilski
  Ciągłość tradycji czy jej zerwanie? Problemy współczesnej muzyki liturgicznej w refleksji kard. Josepha Ratzingera / papieża Benedykta XVI
 • Jakub Michał Hutek
  Dysonanse w polskiej muzyce liturgicznej. Wybrane zagadnienia
 • ks. Krzysztof Niegowski SDB
  Śpiewy podczas mszy świętej z udziałem dzieci w świetle dokumentów Kościoła. Problemy repertuarowe
 • Włodzimierz Wołosiuk
  Istota fenomenu wschodniosłowiańskiego śpiewu liturgicznego
 • Cyprian Janusz Moryc OFM
  Motyw muzykujących aniołów w ikonografii św. Franciszka z Asyżu na przykładzie kompozycji Włodzimierza Tetmajera w bazylice Matki Boskiej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej
 • Eugeniusz Sakowicz
  Święci świadkowie piękna muzyki

Studia i refleksje

 • ks. Jerzy Grodzki
  Problematyka narodu chrześcijańskiego w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II
 • ks. Janusz Mariański
  Godność osoby ludzkiej a praca
 • ks. Władysław Wyszowadzki
  Starość jako dar i wyzwanie
 • Daniel Jakimiec
  Podmiotowość jednostki ludzkiej w zasadach postępowania wykonawczego w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Przegląd bibliograficzny

 • Dziedzictwo Tridentinum. Religia – kultura – sztuka, red. S. Nabywaniec, B. Lorens, S. Zabraniak, Rzeszów 2019 – ks. Janusz Gręźlikowski
 • Paweł Bortkiewicz, W poszukiwaniu mądrości. Jan Paweł II do polskiego środowiska uniwersyteckiego, Poznań 2019 (Studia i Materiały, 198) – ks. Andrzej Tomalak
Skip to content