Zeszyt 1 (653) – tom 170 – Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki I

styczeń – luty 2018

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Marek Marczewski
 • Zuzanna Podlewska
  Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987)
 • Wioletta Szymczak
  Promotor wspólnoty – zwiastun „wiosny Kościoła” (twórca Ruchu Światło-Życie)
 • Marek Marczewski
  Odnowiciel teologii pastoralnej
 • ks. Piotr Kulbacki
  Teolog liturgii i mistagog
 • Marek Andrzej
  Pionier polskiej teologii wyzwolenia

Studia i refleksje

 • Ks. Józef Kożuchowski
  Ewolucja a stworzenie w ujęciu Roberta Spaemanna
 • Piotr Jacek Krupa MSF
  Trynitarny wymiar duchowości chrześcijańskiej w świetle nauczania św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego 
 • Ks. Józef Dębiński
  Prześladowanie Kościoła katolickiego w bolszewickiej Rosji w latach 1917–1939
 • Ks. Kazimierz Rulka
  Jan Paweł II oraz jego nauczanie na łamach „Ateneum Kapłańskiego”

Sprawy kościelne i duszpasterskie

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne)

Sprawozdania

 • ks. Janusz Borucki – Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół – Naród – Państwo w perspektywie 1050. rocznicy chrztu Polski. Historia i teraźniejszość” – Poznań, 3–5 września 2017 r.
 • ks. Jakub Wiśniewski – Sprawozdanie ze zjazdu Stowarzyszenia Homiletów Polskich „Głoszenie słowa Bożego na peryferiach” – Wigry, 24–26 września 2017 r.

Przegląd bibliograficzny

 • Piotr Gutowski, Stare i nowe. Esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii, Kraków 2016 – ks. Rafał Szprync
 • Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Toruń 2016 – K.R. 
 • Cyprian Janusz Moryc, Matka Franciszka od Świętych Obrazów 1897–1970, Kalwaria Zebrzydowska 2016 – Eugeniusz Sakowicz
 • Grzegorz Pawłowski (Jakub Hersz Griner), Kapłański testament sługi Mesjasza, Lublin 2017 – ks. Edward Walewander
 • „Studia Włocławskie”, t. 19: 2017 – dk. Waldemar Rozynkowski
Skip to content