Zeszyt 3 (634) Tom 163 – NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I

LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2014 r.

SPIS TREŚCI

 • Wprowadzenie – Eugeniusz Sakowicz
 • List biskupa Stefana Regmunta – przewodniczącego Zespołu KEP ds. Służby Zdrowia
 • KS. WALDEMAR CHROSTOWSKI – Osoby niepełnosprawne w świetle Biblii
 • SZCZEPAN T. PRAŚKIEWICZ OCD – Niepełnosprawni święci
 • MIROSŁAW MURAT – Niepełnosprawność czy niepełnosprawni? Wielowymiarowość ludzkiego życia
 • EMILIA ŚMIECHOWSKA-PETROVSKIJ – Od dyskryminacji do działań normalizacyjno-integracyjnych. Osoba z niepełnosprawnością w perspektywie historycznej i współczesnej.
 • MAREK SAJ CSsR – Niepełnosprawność a prawa wiernych w Kościele
 • EUGENIUSZ SAKOWICZ – Niepełnosprawni – przeklęci czy błogosławieni? Odpowiedź religii niechrześcijańskich

STUDIA I REFLEKSJE

 • KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI – Duch Święty przez sakrament bierzmowania włącza w misję Kościoła i posyła do apostolstwa wiary
 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI – Kształtowanie duchowych postaw w rodzinie
 • MARZENA ZAKRZEWSKA – Praca zawodowa matek w Polsce. Analiza socjologiczno—pastoralna
 • PAWEŁ ZAKRZEWSKI – Model rodziny w Polsce. Analiza socjologiczna i duszpasterska
 • JERZY TUPIKOWSKI CMF – Prawda i analityczna konkluzywność dowodu ontologicznego
 • KS. DARIUSZ HENRYK PATER – Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach Oskara Kolberga i współcześnie. Ziemia Przysuska jako studium przypadku.

SPRAWY KOŚCIELNE I DUSZPASTERSKIE

 • Człowieka nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa (materiały liturgiczne).

PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZNY

 • Mirosław Mróz, Tajemnica ludzkiej nieprawości. Aktualność nauki św. Tomasza z Akwinu o złu moralnym i wadach głównych, Toruń 2010 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Eugeniusz Sakowicz, Muzułmańska edukacja i wychowanie. Pedagogiczna wizja M. Fethullaha Gülena, Białystok – Warszawa 2014 – Piotr Stawiński
 • Stanisław Suwiński, Dynamizm miłości w życiu duchowym chrześcijanina. Studium na podstawie pism ojca Franciszka Varillona, Włocławek 2013 – ks. Ireneusz Werbiński
 • Czesław Ryszka, Prymas ze Śląska. Sługa Boży kardynał August Hlond (1881–1948), Katowice 2013 – ks. Łukasz Krucki
 • William G. Dever, Did God Have a Wife? Archaeology and Folk Religion in Ancient Israel, Grand Rapids, MI – Cambridge, UK 2005 – ks. Krzysztof Grzemski
 • Głos z eremu. Ksiądz infułat Czesław Wala, red. A. Rynio, Szydłowiec 2013 – ks. Edward Walewander
 • Wojciech Góralski, Być bliżej Ciebie chcę. Homilie i kazania tematyczne, Płock 2014 – ks. Janusz Gręźlikowski

STRESZCZENIA

 • KS. DARIUSZ KWIATKOWSKI – Duch Święty przez sakrament bierzmowania włącza w misję Kościoła i posyła do apostolstwa wiary

W oparciu o księgę liturgiczną: „Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” oraz soborowe i posoborowe nauczanie Kościoła, artykuł przedstawia bierzmowanie jako sakrament Ducha Świętego. Przez ten sakrament Duch Święty bierze człowieka w swoje posiadanie i włącza go w misję Kościoła i uzdalnia do apostolstwa wiary. Bierzmowany otrzymuję pełnię Ducha Świętego wraz z Jego darami. Sakramentalny charakter bierzmowania jeszcze bardziej jednoczy człowieka z Chrystusem i z Kościołem. Konsekwencją tej jedności jest bardziej czynne i świadome zaangażowanie w liturgię Kościoła. Bierzmowany zostaje jeszcze mocnej zaproszony do włączenia się w realizację kapłaństwa wspólnego Jezusa Chrystusa. W sposób najdoskonalszy może to czynić przez czynne i zaangażowane uczestnictwo w Eucharystii. Duch Święty daje moc i potrzebne dary potrzebne do świadectwa wiary i apostolstwa w codziennym życiu. Na mocy przyjętego chrztu i bierzmowania wszyscy są wezwani przez Boga do działalności apostolskiej. Apostolska misja osób świeckich jest bardzo ważna i potrzebna, ponieważ mogą oni dotrzeć z dobrą nowinę do ludzi, do których często kapłani nie mają bezpośredniego dostępu. Z punktu widzenia pastoralnego rodzi się konieczność istnienia i działania we wspólnotach parafialnych różnych grup modlitewnych i duszpasterskich, które staną się konkretną propozycją do apostolskiego zaangażowania dla każdego bierzmowanego.

 • KS. IRENEUSZ WERBIŃSKI – Kształtowanie duchowych postaw w rodzinie

Rodzina jest pierwszym środowiskiem wychowawczym. Zarówno prawidłowe jak i nieprawidłowe wychowanie w rodzinie na stałe wpisuje się w osobowość i postawę dziecka. Życie pokazuje, że ważne są programy wychowawcze, wiedza rodziców w zakresie wychowania dzieci, ale ważniejsze jest świadectwo rodziców.

Badania nad postawami ludzkimi często odkrywają, że w wielu wypadkach źródło owych postaw sięga swymi korzeniami do klimatu domu rodzinnego. Jeżeli klimat ten był odbierany przez dziecko pozytywnie, wówczas dzieciństwo wspomina się, jako radosne i szczęśliwe, ale jeśli dziecko źle się czuło w domu, wówczas wspomina je negatywnie.

Artykuł składa się z trzech punktów:

W pierwszym punkcie ukazany jest wpływ modlitwy na kształtowanie postaw członków rodziny. Autor omawia rolę modlitwy rodzinnej w procesie kształtowania postaw odznaczających się się właściwym odniesieniem do siebie, do drugiego człowieka, do Boga i Kościoła.

Drugi punkt ukazuje rodziców, jako świadków kształtujących w dzieciach postawę wiary i miłości.

Biorąc pod uwagę w wielu wypadkach, niski poziom uświadomienia na temat Kościoła i jego roli w kształtowaniu postaw duchowych człowieka, autor w trzecim punkcie wskazuje na potrzebę kształtowania w rodzinie, właściwych postaw wobec Kościoła.

 • MARZENA ZAKRZEWSKA – Praca zawodowa matek w Polsce. Analiza socjologiczno—pastoralna

W artykule zostały przeanalizowane wyniki badań socjologicznych na temat pracy zawodowej kobiet. Wynika z nich, że większość kobiet czuje się przymuszona do podjęcia pracy zawodowej. Oznacza to, że kobiety starają się przede wszystkim o zapewnienie swoim rodzinom godziwego poziomu zabezpieczenia materialnego. Jednocześnie kobiety zachowują ośmiogodzinny czas pracy. Kobiety powinny mieć prawo do udziału w życiu społecznym poprzez aktywność zawodową. Kościół musi wspomagać kobiety w ich awansie społecznym poprzez wsparcie kobiet pracujących zawodowo.

 • PAWEŁ ZAKRZEWSKI – Model rodziny w Polsce. Analiza socjologiczna i duszpasterska

Artykuł przedstawia wyniki badań socjologicznych. Respondenci, uczestniczący w badaniach wskazali na funkcjonalny model swojej rodziny. W odpowiedziach mężczyzn na podobnym poziomie znalazły się odpowiedzi wskazują na mieszany i partnerski model rodziny, natomiast kobiety preferowały model partnerski. Jest to aktualny kierunek przemian życia małżeństw i rodzin w Polsce. Kościół, odpowiadając na te przemiany, powinien dowartościować organiczne duszpasterstwo rodzin w parafii. Na szczególną uwagę zasługują działania mające na celu podnoszenie poziomu życia moralnego w rodzinach i społeczeństwie.

 • JERZY TUPIKOWSKI CMF – Prawda i analityczna konkluzywność dowodu ontologicznego

Celem artykułu jest próba wykazania, że wbrew radykalnemu sceptycyzmowi oraz agnostycyzmowi, poznanie konieczności istnienia boga, jak i możliwości poznania racji prawdy (głównie w jej aspekcie ontycznym) jest możliwe. Natura rzeczywistości stanowiąca przedmiot poznania, jak i sam zanurzony w niej człowiek jako jego podmiot, ma charakter aletyczny. Istnieje bowiem ścisły związek pomiędzy poznaniem (istnienia i istoty) boga, a ukierunkowanym na prawdę poznaniem ontycznej struktury świata. Jak się wydaje, dużo cennego światła w tej sprawie dostarcza sposób rozumowania zaproponowany przez św. Anzelma z canterbury, który, bez względu na pewne zarysowane w historii kontrowersje, stara się łączyć naturalne ukierunkowanie ludzkiego umysłu na prawdę z możliwością poznania istnienia boga jako ostatecznej jej racji.

 • KS. DARIUSZ HENRYK PATER – Wybrane elementy polskiej ludowej pobożności maryjnej w czasach Oskara Kolberga i współcześnie. Ziemia Przysuska jako studium przypadku.

Dziewiętnastowieczna polska duchowość kształtowała się w nieprzyjaznej atmosferze porozbiorowych polityczno-społecznych uwarunkowań, była również efektem długofalowej ewolucji historycznej. Okres niewoli odcisnął na naszej kulturze religijnej trwały ślad. Wiele specyficznych cech polskiej pobożności zauważalnych dzisiaj ma swoje umocowanie w dziewiętnastym wieku.

Skip to content